Förregistrera dig för Strictly Moneys betalkort och tjänster och få 1 000 aktier (värde cirka 5 000 SEK) gratis. 

Du kan förregistrera dig här för att få nyhetsuppdateringar om Strictly Money Limiteds betalkort och tjänster som lanseras 2024 och få 1 000 stamaktier i Strictly Money Limited (gratis).

För onboarding som ny aktieägare, vänligen ange ditt svenska personnummer (YYMMDD-XXXX). Strictly Money använder den online-aktiebok som drivs av NVR.se för att onboarda nya aktieägare som bor i Sverige.

This message is for information purposes. Registration will not result in any obligation or contractual right to receive shares. Further information will be provided in due course.   Detta meddelande är i informationssyfte. Registreringen medför inte någon skyldighet eller avtalsenlig rätt att erhålla aktier. Ytterligare information kommer att lämnas i sinom tid.